นโยบายเปลี่ยนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้า

1. นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้า

   ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด่านล่าง นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางเราจะทำการเปลี่ยนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

-          - สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

-         -  สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด

-          - สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง

หมายเหตุ

สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริมในสภาพเดียวกับตอนได้รับสินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆ

หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน

กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

2. วิธีการส่งคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้า

   หากท่านต้องการส่งสินค้าคืนเรา  กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยน หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ กรุณาติดต่อได้ที่ 02-285-3383

3. ตรวจสอบสถานะการเปลี่ยนและคืน

   กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางเราได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่เราได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-285-3383

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

   หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ตามเงื่อนไขที่ทางเราแจ้งข้างต้น ทางเรายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งคืนสินค้าทุกชิ้น

   หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าใหม่แล้วทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

 ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

 หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับการแจ้งจากทางเราโดยตรง

นโยบายการคืนเงิน

ทางเราจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนแก่ลูกค้า ในกรณีที่เราไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อเท่านั้น

  ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ

1. สำเนาบัตรประชาชน และ

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Visitors: 140,857